Aktualitātes


14.08.2023.

DAKIB veic kompetento institūciju aptauju ar mērķi noskaidrot, vai KI ir saskārušās ar problēmām, kas saistītas ar nodarbināto instruktāžām, ja tās tiek veiktas attālināti? Līdz 2023.gada 25.augustam iespējams izteikt savu viedokli, aizpildot anketu šeit: https://forms.gle/gW4rKBpPPqpGt7jcA

Būsim pateicīgi par sniegtajām atbildēm un jebkuru informāciju šajā jautājumā!


15.06.2023.

DAKIB biedri tikās ar Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, RSU Darba drošības un vides veselības institūta un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”.


08.12.2022.

DAKIB biedri tikās ar Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, RSU Darba drošības un vides veselības institūta un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjiem, lai pārrunātu  esošo situāciju nozarē un nepieciešamību aktualizēt Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” iekļauto bīstamo nozaru sarakstu.


27.10.2022.

DAKIB biedri tikās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu grozījumus Ministru Kabineta noteikumos Nr.723 “Par prasībām kompetentajiem speciālistiem un kompetentajām institūcijām”.


20.10.2022.

DAKIB biedri tikās ar Labklājības ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem, lai rastu kopīgu risinājumu nozares ēnu ekonomikas ierobežošanai.


22.09.2022.

DAKIB biedri tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem, lai rastu kopīgu risinājumu nozares ēnu ekonomikas ierobežošanai.


20.04.2022.

DAKIB biedri tikās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, lai rastu kopīgu risinājumu nozares ēnu ekonomikas ierobežošanai.


08.02.2022.

DAKIB biedri tikās ar Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvjiem, lai pārrrunātu aktuālos darba aizsardzības jautājumus un priekšlikumus nozares ēnu ekonomikas ierobežošanai.


16.06.2021.

DAKIB biedri tikās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, lai pārrrunātu aktuālos darba aizsardzības jautājumus un priekšlikumus nozares ēnu ekonomikas ierobežošanai.


26.05.2021.

DAKIB biedri 26.05.2021. sapulcē nolēma, ka, uz nenoteiktu laiku, ar 2022.gadu tiek atcelta ikgadējā biedru naudas maksa.


12.05.2021.

DAKIB biedri tikās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, lai pārrrunātu Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādes un Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2021.-2023.gadam, kurā tiks iekļauti konkrēti pasākumi, kas vērsti uz situācijas uzlabošanu darba aizsardzības jomā.


16.04.2021.

Ar mērķi izzināt Kompetento institūciju (turpmāk tekstā KI) prioritātes un turpmākas DAKIB valdes atraktivitātes, 2021.gada martā – aprīlī Biedrība veica KI aptauju. Jautājumu anketas tika izsūtītas ne tikai DAKIB biedriem, bet arī citām KI.

Ar anketēšanā iegūtajiem rezultātiem var iepazīties šeit.

Paldies visiem, kuri izteica savu viedokli.


13.05.2020.

Maijā DAKIB uzņem divus jaunu biedrus – SIA “Future Development” un SIA “Juridiskā aģentūra”. Ceram uz ilgstošu un veiksmīgu sadarbību, kā arī novēlam jaunajiem biedriem nerimstošu enerģiju biedrības mērķu sasniegšanā!


05.05.2020.

Pagarināts kompetento speciālistu sertifikātu termiņš ārkārtējās situācijas laikā

2020.gada 5.maija Ministru kabineta sēdē pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”, kas paredz pagarināt kompetento speciālistu sertifikātu derīguma termiņu.  Grozījumi paredz, ka gadījumā, ja ārkārtējās situācijas laikā beidzas kompetentā speciālista sertifikāta derīguma termiņš, tas tiek pagarināts uz laikposmu līdz trīs mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz kompetentā speciālista sertifikāta izdošanai.

Noteikumu grozījumu teksts pieejams šeit.


06.02.2020. 27. februārī notiks Kompetento institūciju konference

Valsts darba inspekcija sadarbībā ar RSU Darba drošības un vides veselības institūtu aicina kompetentās institūcijas pieteikties uz konferenci, kas notiks š.g. 27. februārī no 12.45 līdz 16.30

Pieteikšanās: http://stradavesels.lv/kalendars/event-4748/pieteikties-27.02.2020./ 


10.01.2020. Kompetento institūciju konference

DAKIB sadarbībā ar Valsts darba inspekciju un RSU Darba drošības un vides veselības institūtu šī gada februārī organizēs konferenci kompetento institūciju pārstāvjiem.

Precīzāka informācija par konferences norises laiku, tēmām un pieteikšanos sekos!


29.11.2018 Tikšanās ar Valsts darba inspekcijas vadību

Novembra beigās notika DAKIB biedru tikšanās ar Valsts darba inspekcijas augstāko vadību. Šoreiz tikšanās tēmas bija darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana, darba vides risku faktoru novērtēšanas prakse, nelaimes gadījumu izmeklēšanas problēmas. Tikšanās laikā,  VDI direktors Renārs Lūsis un direktora vietniece Andra Auziņa atbildēja uz vairākiem biedru jautājumiem. Īpašu uzmanību DAKIB biedri pievērsa jautājumam par darbinieku atbildību par Darba aizsardzības likuma un uzņēmumu iekšējo normatīvo aktu ievērošanu. Tikšanās dalībnieki piekrita, ka, bez darbinieku ciešas līdzdalības, preventīvo pasākumu īstenošanas un atbildības par savu rīcību, nav iespējams veidot drošu darba vidi, un panākt incidentu vai nelaimes gadījumu samazināšanu.

Turpmāk plānots šādas tikšanās organizēt regulāri.


03.10.2018.

Šodien, 3. oktobrī, DAKIB valde piedalīsies Labklājības ministrijas organizētājā starpinstitucionālajā sanāksmē par likumprojektu “Grozījumi Darba aizsardzības likumā”. Grozījumu projekta sākotnējā versija aplūkojama šeit.


28.05.2018.

Maijā DAKIB uzņem jaunu biedru – AS “Latvenergo”! Ceram uz ilgstošu un veiksmīgu sadarbību, kā arī novēlam jaunajam biedram nerimstošu enerģiju biedrības mērķu sasniegšanā!


02.03.2018

DAKIB ir sagatavojusi rekomendācijas organizācijām, kuras plāno individuālo aizsardzības līdzekļu (darba un aizsarg apģērbu, apavu, cimdu u.c. darba aizsardzības līdzekļu (IAL)) iepirkumus.

Rekomendācijas pieejamas Iepirkumu uzraudzības mājas lapā, šeit: Ieteikumi par iepirkumiem, kas saistīti ar darba aizsardzības līdzekļiem (2018)


22.11.2017.

01.10.2017.

Interesantus aicinām apmeklēt starptautiskās konferences darba drošības jomā:

  1. 11.oktobrī, Latvijā, Starptautiska konference darba aizsardzībā „Ikviens nelaimes gadījums darbā ir par daudz”. Sīkāk šeit: Detalizētāka informācija (spiest šeit)
  2. 17.-20.oktobrī, Vācijā norisinās 35. starptautiskā konference darba drošībā un veselība darbā (The 35th international congress for occupational safety and occopational medicine). Sīkāk šeit: Detalizētāka informācija (spiest šeit)

24.08.2017

DAKIB vēršas Valsts darba inspekcijā ar prasību pārtraukt OiRA rīka reklamēšanu

Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI) plaši reklamē interneta vietnē bāzētā interaktīvā rīka OiRA (Online Interactive Risk Assessment) izmantošanu darba vides riska novērtēšanai dažādām nozarēm.
DAKIB vērš VDI uzmanību, ka izstrādātie moduļi ir nepilnīgi, nekvalitatīvi un ka OiRA rīka izmantošana ir arī pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. DAKIB uzskata, ka VDI OiRA rīka popularizēšanā maldina darba devējus, jo tur nav norādes uz rīka neatbilstībām un izmantošanas ierobežojumiem.
DAKIB uzskata, ka neatbilstoša un nekvalitatīva rīka popularizēšana tikai veicina formālu pieeju darba vides iekšējai uzraudzībai un darba aizsardzības sistēmas izveidošanai un funkcionēšanai.
DAKIB neatbalsta tāda rīka izmantošanu un lūdz VDI pārtraukt rīka reklamēšanu un popularizēšanu līdz rīka pilnīgai izstrādei un neatbilstību novēršanai.
DAKIB ir gatava sadarboties ar VDI vai rīka izstrādātajiem, lai sniegtu Biedrības ekspertu viedokli OiRA pilnveidei.


17.08.2017

DAKIB vēršas Labklājības ministrijā ar priekšlikumu pārskatīt preventīva pasākuma fonda izlietošanas principu, nodrošināt to efektīvu un atklātu pielietojumu un faktiskās situācijas darba aizsardzības jomā uzlabošanos.


01.08.2017

Šā gada septembrī DAKIB plāno tikšanos ar Valsts darba inspekcijas vadību, lai pārrunātu nelaimes gadījumu izmeklēšanas metodiku un citus aktuālus jautājumus.


12.07.2017.

12.07.2017 tika noslēgts Sadarbības līgums starp DAKIB un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) par pušu sadarbību darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā, vienlaikus RTU uzņemot kā DAKIB asociēto biedru.


16.06.2017.

16.06.2017 notika DAKIB, LDDK tikšanās ar Labklājības ministriju un Valsts darba inspekciju par normatīvo aktu grozījumiem darba aizsardzībās jomā. Tika izskatīti DAKIB un LDDK priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”


17.05.2017.

DAKIB ir ticis pie sava logo!

logo


07.04.2017.

Informācija aktualizēta: Pieteikšanās šai vakancei ir beigusies.

DAKIB vakance: Projektu vadītājs

Darba pienākumi
– darba aizsardzības jomas projektu monitorings un analīze;
– projektu vadība;
– ražīgas sadarbības veidošana un uzturēšana ar partneru organizācijām (VDI, LM, LDDK, LBAS u.c.);
– biedrības sapulču organizēšana un vadīšana;
– regulāra informācijas aprites organizēšana, t.sk. ar portāla dakib.lv starpniecību.
Prasības
– zināšanas un pieredze darba aizsardzības jomā;
– projektu vadības pamatu pārzināšana;
– labas iemaņas darbā ar datoru;
– prezentācijas prasmes;
– latviešu un angļu valodas zināšanas.
Mēs piedāvājam:
– karjeras un profesionālo izaugsmi;
– nenormētu un nepilnu darba dienas kārtību;
– iespēju apvienot esošos darba pienākumus ar darbu Biedrībā;
– darba samaksu saskaņā ar darba rezultātiem.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Projektu vadītājs” lūdzam sūtīt
līdz 2017. gada 30. aprīlim uz e-pastu:
info@dakib.lv


09.04.2014.


Plānots standartizēt prasības kompetentajām institūcijām darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā

Kopumā Latvijā pakalpojumus darba aizsardzības jomā sniedz vairāk nekā 100 komersantu. Daļa no viņiem (virs 40) savas spējas šajā jomā ir apliecinājuši atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām. Tomēr ISO 9001 ir vispārīgs kvalitātes nodrošināšanas sistēmas standarts, kurā nav norādītas konkrētas prasības attiecībā uz komersantiem, kas sniedz pakalpojumus darba aizsardzības jomā. Tādēļ ir plānots standartizēt papildus tās prasības, kuras ir attiecināmas uz šādiem uzņēmumiem, un lietot to kopā ar ISO 9001 standartu.
Potenciālo lietotāju skaits būs komersanti (~ 50), kuri vēlēsies apliecināt savu atbilstību, šī standarta prasībām. Latvijā ir arī vairāk nekā 1000 uzņēmumu, kuriem normatīvie akti paredz, ka tiem jāpērk kompetento institūciju pakalpojumi un plānots, ka arī daļa no šiem uzņēmumiem varētu būt šī standarta lietotāji.

Standarta izstrādātājs: LVS STK24 Ugunsdrošība un darba vide

Nosaukums: Prasības kompetentajām institūcijām darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā

Standarta darbības joma:
Standarts attieksies uz komersantiem, kas piedāvā pakalpojumus darba aizsardzības jomā. Standarts noteiks prasības šādiem komersantam ar mērķi, lai sertifikācijas iestādēm, kuras novērtē šādus komersantus, būtu kritēriji pēc kuriem veikt objektīvu novērtēšanu.


19.03.2014.


tikšanas ar VDI 18.03.2014. notika tikšanās starp DAKIB biedru vadošiem darba aizsardzības speciālistiem un Valsts darba inspekcijas pārstāvjiem – Lindu Matisāni (VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja) un Sandru Zariņu (VDI Darba aizsardzības nodaļas vadītāja). Tikšanas laikā tika apspriesti vairāki jautājumi, kuru starpā bija arī kompetento institūciju sniedzamo darba aizsardzības pakalpojumu kvalitāte. Iegūtā informācija un ražīgā diskusija noteikti palīdzēs uzlabot un paaugstināt šo pakalpojumu kvalitāti nākotnē.

Jāatzīmē, ka viens no Biedrības mērķiem ir darba aizsardzības pakalpojumu augstā līmeņa noturēšana, veicot šāda formāta tikšanās nozares kolēģi apmainās ar savu pieredzi, uzklausa viens otru, kā arī virza jaunas idejas, iesaistot apspriedes partnerus, it īpaši no valsts iestādēm.

DAKIB vārdā pateicamies VDI amatpersonām par veltīto laiku un sniegto informāciju.


14.02.2013.


Viens no pirmajiem un svarīgākajiem biedrības uzdevumiem būs uzsākt dialogu ar Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Valsts darba inspekciju par nepieciešamajiem pasākumiem darba aizsardzības nozares pilnveidošanā valstī. Biedrības mērķis ir panākt, ka darba aizsardzības pakalpojumi kļūst aizvien kvalitatīvāki un darba devēji pievērš lielāku uzmanību darba organizācijai darba vietās.

Leave a Reply