Statūti

Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrības
STATŪTI

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība” (turpmāk – Biedrība).

2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. apzināt un noskaidrot kompetento institūciju un laboratoriju uzņēmēju kopīgās intereses un sadarboties šo interešu aizsardzībā un mērķu sasniegšanā;
2.1.2. veicināt darba aizsardzības jautājumu un ugunsdrošības jomā kompetento institūciju uzņēmējdarbības vides attīstību;
2.1.3. sekmēt Biedrības biedru savstarpējo sadarbību, kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu un to profesionālo izaugsmi, noskaidrojot kopīgos mērķus Latvijas tirgū un koncentrējot līdzekļus šo mērķu sasniegšanai;
2.1.4. veicināt un nodrošināt izglītojošus un informatīvus pasākumus uzņēmējiem un Biedrības biedriem par aktualitātēm un tendencēm darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā;
2.1.5. nodrošināt un uzturēt informācijas apmaiņu ar Biedrības biedriem par izmaiņām normatīvajos aktos attiecībā uz darba aizsardzības un ugunsdrošības jomām;
2.1.6. izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem jautājumos par darba aizsardzību un ugunsdrošību.
2.1.7. sadarboties ar masu informācijas līdzekļiem, veidojot sabiedrībā priekšstatu par Biedrības darbību un šī darbības jomas būtību un nozīmi drošībai un ugunsdrošībai;
2.1.8. sadarboties ar līdzīgām institūcijām pārējās pasaules valstīs Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai;
2.1.9. aizstāvēt Biedrības biedru tiesiskās, saimnieciskās un ekonomiskās intereses.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem biedru sapulce. Biedru sapulcei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz biedru sapulci, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis biedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Biedru sapulcei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Biedrības darbībā var piedalīties arī fiziskas un juridiskas personas, kas nav Biedrības biedri, bet ir ieguvušas asociētā biedra statusu. Biedrības asociētā biedra statusu var iegūt, iesniedzot Biedrības valdei rakstisku pieteikumu.
4.4. Lēmumu par Biedrības asociētā biedra statusa piešķiršanu pieņem biedru sapulce. Biedru sapulcei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz biedru sapulci, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis biedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Biedru sapulcei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu Biedrības valdei.
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības, pamatojoties uz Biedru sapulces lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.2. biedrs nepilda Biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu biedru sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis biedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Biedru sapulcei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Asociētajiem biedriem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā biedriem, izņemot tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem valdē un revīzijas institūcijā un pienākumu maksāt biedra naudu.
5.4. Asociētajiem biedriem nav balsstiesību.
5.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu nosūtot e pastu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 (trim) valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļus ievēl biedru sapulcē uz 2 (diviem) gadiem.
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Iestāšanas un biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā iestāšanās un biedru naudu, kuras apmēru un maksāšanas termiņus nosaka biedru sapulce vai valde, ja biedru sapulce valdei ir deleģējusi šī jautājuma izlemšanas tiesības.
10.2. Asociētajiem biedriem iestāšanās nauda nav jāmaksā.
Statūti apstiprināti

Rīgā, 2017. gada 28.martā
Valdes priekšsēdētājs
_______________ A. Grigorjevs